انتخاب نوع قلیا :
واحد محاسبات :
چربی مازاد، عطر و اسانس :
چربی مازاد(%)
نسبت آب به روغن(%)
اسانس(گرم بر کیلوگرم)

نام اسانس